Профил

      КОВЕНТ-КЛИМА ООД е производствено предприятие в сектор машиностроене. Началото е поставено през 1989 година в гр. Бургас със създаването на малка еднолична фирма, която разработва и конструира вентилатори, а възлага тяхното производство на други организации. Поради нарастване на броя на разработените типоразмери, през 2001 г. фирмата се преструктурира в ООД и започва самостоятелно производство на своите продукти.

      Силният пазарен натиск и необходимостта от вентилатори, отговарящи на определени технически спецификации, както и качеството на произвежданите изделия, превръщат КОВЕНТ-КЛИМА ООД в една от водещите компании за вентилатори на българския пазар. През годините предприятието се развива, разширява производствената си дейност, умножава оборудването си и създава добри работници в машиностроителния отрасъл.

      КОВЕНТ-КЛИМА ООД е изцяло частно предприятие, което специализира производствената си дейност в две основни направления:

  • производство на вентилатори за работа в потенциално експлозивна атмосфера (взривозащитени вентилатори - ATEX)

  • производство на промишлени вентилатори

      Дружеството произвежда над 20 вида серии на: осови вентилатори (стенни, канални, покривни, реверсивни, за силови трансформатори и т.н.); центробежни вентилатори (за ниско и средно налягане, за високо налягане, за вертикален монтаж, за димни газове, за вентилационни камери, за пещи, прахови, с барабанни работни колела, с работни колела с назад полегнали лопатки, двойнолопатъчни и др.); локални прахоуловители (за събиране на отпадъчни стърготини от дървообработващи машини и машини за PVC дограма); въздухоотоплителни апарати предназначени за работа в потенциално експлозивна среда, както и вентилатори по заявени параметри от клиента.

      Непрестанно разширява гамата на произвежданите продукти и обема на продажбите си. Отличителна характеристика на предприятието е възможността за бързо и качествено проектиране и производство, дължаща се на потенциала на персонала и добрите производствени и технологични мощности.

      Продуктите произведени от КОВЕНТ-КЛИМА ООД са проектирани и изработени съобразно Закона за техническите изисквания към продуктите и изискванията за безопасност и здраве на Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на машините, въвеждаща Директива 98/37/ЕС. Вентилаторите, предназначени за работа в потенциално експлозивна атмосфера, притежават сертификати по процедура "Изследване на типа" и "Осигуряване на качеството на производство", издадени от Нотифициран орган. Сертификатите са в съответствие с Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на съоръжения и системи за защита, предназначени за експлоатация в потенциално експлозивна атмосфера, въвеждаща Директива 94/9/EC (ATEX) и са издадени от МИНПРОЕКТ ЕАД.

      Вентилаторите и прахоуловителите на КОВЕНТ-КЛИМА ООД са висококачествени изделия, което се гарантира от вътрешно производствената система за качество на фирмата, сертифицирана по БДС EN ISO 9001. Всеки продукт преминава тест за качество.

      Основните ни задачи са непрекъснато подобряване на нашите изделия, осигуряване на качествена продукция, надеждно обслужване, конкурентни цени, усъвършенстване на технологиите.

      Постоянният контакт с клиентите, тяхното доверие, техническите и технологичните решения на техните проблеми допринасят за доверието на клиентите.

Top

English (Английски)