Въздухоотоплителни апарати

Въздухоотоплителни апарати, предназначени за работа в потенциално експлозивна атмосфера тип ДМТА Eх са с експлозивна защита съгласно БДС EN 60079-0. Съответстват на изисквания на Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на съоръжения и системи за защита, предназначени за експлоатация в потенциално експлозивна атмосфера, въвеждаща Директива 94/9/ЕС.
Вентилаторите, които са съставна част от апаратите, са куплирани с електродвигатели, предназначени за работа в потенциално експлозивна среда, с различни видове експлозивна защита (ExII2GExeII, ExII2GExd(de)IIB(C), ExII2DExtDA21IP65T125°C и др.) и температурен клас от Т1 до Т5.
Конструирани са за работа в опасни зони за газове/пари и аерозоли: зона 1 и зона 2 и зони за горим прах: зона 21 и зона 22, съгласно БДС EN 1127-1.
Въздухоотоплителни апарати, предназначени за работа в потенциално експлозивна атмосфера, тип ДМТА Eх са проектирани да отопляват и вентилират складове, гаражи, производствени помещения и други обекти съдържащи потенциално експлозивни атмосфери.

  1. Дебит: от 700 m3/h до 5200 m3/h
  2. Топлинна мощност:
    1. За топлоносител вода - от 4.5 kW до 58.0 kW
    2. За топлоносител пара - от 8.0 kW до 82.0 kW
 Свалете каталога за въздухоотоплителни апарати


Назад

English (Английски)