Взривозащитени вентилатори


Осови вентилатори
ВО.С.х Ех (осови стенни вентилатори - ATEX)
ВО.К.х Ех (осови канални вентилатори - ATEX)
ВО.К.Р.х Ех (осови канални реверсивни вентилатори - ATEX)
ВО.П.х Ex (осови покривни вентилатори - ATEX)

Центробежни вентилатори за ниско и средно налягане
ВНН.Е(Р).х Ех (вентилатори - ATEX)
ВНН.Е.В.x Ех (вертикални вентилатори - ATEX)
ВНН.КБ.х Ex (канални вентилатори барабанни - ATEX)
ВНН.КН.х Ex (канални вентилатори - ATEX)
ВНН.ПХ(ПВ).х Ех (покривни вентилатори - ATEX)
ВНН.Е(Р).х.П Ex (киселинно- и корозоустойчиви пластмасови вентилатори - ATEX)
ВНН.Е.х.Д Ех (вентилатори двойнолопатъчни - ATEX)
ВНН.Е.х.Д на плоча Ех (вентилатори двойнолопатъчни на плоча - ATEX)
ВНН.Е.х.Б Ех (барабанни вентилатори - ATEX)

Центробежни вентилатори за високо налягане
ВВН.Е(Р).х Ех (вентилатори - ATEX)
ВВН.Е(Р).x.М Ех (вентилатори серия М - ATEX)
ВВН.Е.В.х Ex (вертикални вентилатори - ATEX)

Вентилаторите, предназначени за работа в потенциално експлозивна атмосфера, са проектирани и изработени съгласно препоръките на БДС EN 14986, БДС EN 60079-0, БДС EN 13463-1, БДС EN 13463-5. Съответстват на изисквания на Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на ССЗПЕПЕА, въвеждаща Директива на Европейския парламент и на Съвета 94/9/ЕС. Те са куплирани с електродвигатели, с различни видове експлозивна защита (ExII2GExeII, ExII2GExd(de)IIB(C), ExII2DExtDA21IP65T125°C и др.) и температурен клас от Т1 до Т5.

 


Назад

English (Английски)